Friday, September 22, 2017

Επιτέλους!

Καλησπέρα σας
Επιτέλους το ΦΕΚ 465/22-9-2017 με το διορισμό των μελών του ΔΣ στον ΟΣΜΑΕΣ βγήκε!!!!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Αλιευτικό Καταφύγιο Θεολόγου

Καλησπέρα σας
Οπως γνωρίζετε ο Σύλλογός μας παρά το γεγονός ότι η ύδρευση του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ αποτελεί κορυφαίο ζήτημα, αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για όλα θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Πρόσφατα επανήλθε στην επικαιρότητα ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στο Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου μέσω της επιστολής του Λιμεναρχείου Αταλαντης με την οποία μας ζητείται η γνώμη για την μετατροπή του Α.Κ. σε "καθορισμένο" λιμένα όπου οι μηχανότρατες(γριγρι) του Β. Ευβοικού θα ελλιμενίζονται και τις πρώτες πρωινές ώρες θα γίνεται εκφόρτωση και πώληση των αλιευμάτων σε χονδρεμπόρους οι οποίοι θα έρχονται στο Θεολόγο με φορτηγά και ψυγεία προκαλώντας τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση!!
Σας κοινοποιούμε την επιστολή του Λιμεναρχείου Αταλάντης και τη δική μας όπου εκφράζουμε την αναγκαιότητα να παραμείνει το Α.Κ. του Θεολόγου εκτός της λίστας των "καθορισμένων Λιμένων.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος


Κυρία Λιμενάρχη
Σε απάντηση του Αρ.Πρωτ. 2143/960/2017 εγγράφου σας, σας εκφράζουμε τις εξής απόψεις μας σχετικά με το αίτημα των ιδιοκτητών γριγρι το οποίο αφορά στην τροποποίηση του Αλιευτικού καταφυγίου του Θεολόγου από εξαιρούμενος λιμένας σε καθορισμένος λιμένας εκφόρτωσης αλιευμάτων για σκάφη μέσης αλιείας.
1) Το Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου προέκυψε από την επέκταση της προβλήτας (Α.Π. 3818/1-10-2003 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) η οποία κρίθηκε αναγκαία για τον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών της περιοχής του Θεολόγου ( και όχι των γριγρι μηχανοτρατών Β. Εύβοιας ),την αποφυγή της ανεξέλεγκτης πρόσδεσης σκαφών στους χώρους κολύμβησης, την λειτουργική αναβάθμιση και αισθητική, τη συμβολή στην ορθή κατανομή χρήσεων του θαλασσίου χώρου και αιγιαλού αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Η συνολική δυναμικότητα του καταφυγίου ανέρχεται το μέγιστο στα 90 σκάφη μεσαίου μεγέθους μήκους 5-8 μέτρων.
2) Η ποιότητα της θαλάσσιας έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου λόγω του μικρού αριθμού των αλιευτικών σκαφών και της περιορισμένης διακίνησης είναι κατάλληλη για μπάνια των κατοίκων και γι αυτό η περιοχή λειτουργεί κατ`εξοχήν ως παραθεριστικό κέντρο.
3) Η περιοχή του Θεολόγου είναι χαρακτηρισμένη από το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις Μελέτες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ΕΟΤ ως τουριστική.
4) Σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαικής Επιτροπής
η θέσπιση των «καθορισμένων λιμένων» πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών και στόχο τον ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο στις μεγάλες εκφορτώσεις
5).Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1967/2006 και το Α.Π. 154444/6-2-2007 της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία ελέγχων.
6).Σύμφωνα με το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένοι λιμένες) στους οποίους επιτρέπονται οι λιμενικές υπηρεσίες και οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ιχθύων.
7).Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 «Περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος Πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Όροι πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε
λιμένα
Άρθρο 5
Καθορισμένοι λιμένες
α. Τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής
στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
αλιευτικών προϊόντων και η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
β. Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η πραγματοποίηση
εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων
χωρών επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.
γ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως και το
αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού
κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
δ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις
ιστοσελίδες της.
8) Σύμφωνα με έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Αταλάντης( ΑΠ 2136.2/01/07 και 2136.2/01/08 ) γίνεται επισήμανση της ακαταλληλότητας του Αλιευτικού καταφυγίου του Θεολόγου να λειτουργήσει ως «Καθορισμένος Λιμένας» εκφόρτωσης /πρώτης πώλησης νωπών αλιευμάτων διότι λόγω της αδυναμίας ουσιαστικής παρουσίας και λειτουργίας της Λιμενικής Αρχής, του αβαθούς, των κατασκευαστικών προβλημάτων, των ελλιπών χώρων και των υπαρχόντων χωρίς υποδομή, δεν πληροί τις προυποθέσεις για να λειτουργήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως τόπος εκφόρτωσης αλιευμάτων.
9) Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπ. ΑΑΤ με ΑΠ 154444/6-2-2007 για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής.
10) Σύμφωνα με αποφάσεις του Δημάρχου Λοκρών (ΑΠ 282/9-1-2012) προς το Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών (ΑΠ 11-16/4-2011) στο Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου, δε συντρέχουν οι προυποθέσεις για να διασφαλίσουν τη σωστή και νόμιμη λειτουργία του.
11) Επισημαίνουμε ότι το κυρίαρχο ζήτημα του ελέγχου των εκφορτώσεων, όπως τουλάχιστον εκφράζεται από την κείμενη Νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1967/2006, 1559/2007 και την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική παραμένει, καθώς πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του Λιμεναρχείου Αταλάντης (οι αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών προβλέπονται στα άρθρα 141 έως 157 στο Νομοθετικό Διάταγμα 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» ΦΕΚ Α’ 261/3.10.1973) όπως η αστυνόμευση του αιγιαλού, της 50μετρης ζώνης της παραλίας, των ακτών και των χωρικών υδάτων σε σημειούμενες παραβάσεις εντός αυτών και σε στενότερη έννοια ενώ η ακτίνα ελέγχου του Λιμεναρχείου Αταλάντης είναι 17 χλμ ενώ ο Θεολόγος απέχει 23 χλμ γεγονός το οποίο σημαίνει πως για τον έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων στην 50μετρη ζώνη αιγιαλού-παραλίας θα πρέπει εκτός του πλωτού μέσου να επεμβαίνει και από ξηράς το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Λιμεναρχείου Αταλάντης το οποίο θα υποχρεούται να έρχεται καθημερινά από την Αταλάντη στο Θεολόγο, προβλήματα τα οποία γνωρίζετε και εσείς.
Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι σε καμία περίπτωση το Αλιευτικό Καταφύγιο του Θεολόγου το οποίο δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια και χαρακτηριστικά, δε διαθέτει χώρους στάθμευσης, χώρους φορτοεκφόρτωσης και είναι σε επαφή με τις κατοικίες και τις παραλιακές ταβέρνες και καφετέριες , δεν πρέπει να ενταχθεί στους «καθορισμένους λιμένες» διότι δε διαθέτει Λιμενική Αρχή η οποία να ασκεί τον έλεγχο, καθώς το Υ/Χ Αταλάντης βρίσκεται με μεγάλη απόσταση και εκτός ακτίνας ελέγχου.
Επίσης σας επισημαίνουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται για την υγεία του πληθυσμού, και των συμφερόντων της Πολιτείας, εξ αιτίας της αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου των μεγάλων ποσοτήτων των διακινούμενων αλιευμάτων σε καθημερινή βάση, όχι μόνον από την έλλειψη Λιμενικής αρχής αλλά και από την έλλειψη των αρμοδίων υγειονομικών και οικονομικών υπηρεσιών.
Εκτός όλων των άλλων σας ενημερώνουμε ότι ο ήδη επικίνδυνος, ακόμα και για τα Ι.Χ, μικρός και στενός παραλιακός δρόμος του Θεολόγου για τον οποίο δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή του λόγω της ύπαρξης αρχαιοτήτων θα καταστεί άκρως επικίνδυνος και από την κίνηση των φορτηγών ψυγείων.
Επισημαίνουμε ότι ο Κόλπος του Θεολόγου είναι ένας αβαθής Κόλπος ο οποίος δεν αντέχει τέτοιου είδους δραστηριότητες . Ιδιαίτερα δε η θάλασσα του μικρού αλιευτικού καταφυγίου είναι εξαιρετικά αβαθής και προσφέρεται για θαλάσσια μπάνια των μόνιμων κατοίκων, των κατοίκων των εξοχικών κατοικιών που έχουν κτιστεί ακριβώς πάνω στην παραλιακή οδό, των παραθεριστών των ενοικιαζομένων δωματίων και των επισκεπτών στις παραλιακές ταβέρνες, των επισκεπτών οι οποίοι έρχονται με πούλμαν από τις γειτονικές πόλεις, είναι δε ιδανική για μικρά παιδιά.
Τα κατά καιρούς Ψηφίσματα των Συλλόγων και Τοπικών Φορέων , οι Αποφάσεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων της παραλιακής Λοκρίδας(δήμοι Μαλεσίνας –Αταλάντης και Λιβανατών), του Νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας αλλά και οι κατευθύνσεις του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας ζητούν και απαιτούν από την Κεντρική Διοίκηση τον Τουρισμό ως τη μόνη δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και σήμερα, μεγάλης δυναμικότητας καίκια (γριγρι) ελλιμενίζονται στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και διακινούνται ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νωπών αλιευμάτων σε ιχθυεμπόρους οι οποίοι καταφθάνουν με μεγάλα φορτηγά και δημιουργούν το αδιαχώρητο στην προβλήτα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό των γριγρι καθαρίζουν τα καταστρώματα, πλένουν τα δίχτυα και τα ρούχα τους χύνοντας τα νερά στο χώρο που δένουν , δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, πετούν τα ψόφια ψάρια, τα τελάρα και τις σακούλες όπου βρουν με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει η περιοχή μας ψόφια ψάρια, σκουπίδια, τρόφιμα, σακούλες, τελάρα και κόπρανα ενώ σε μερικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί απόρριψη απορρυπαντικών, καυσίμων και λιπαντικών στη θάλασσα!!!!
Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη και τριτοκοσμική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση στο αλιευτικό καταφύγιο, η οποία διαχέεται σε όλον τον όρμο του Θεολόγου αλλά και μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους εκτιμούμε ως επιτακτική ανάγκη το Αλιευτικό Καταφύγιο Θεολόγου να εξακολουθήσει να παραμένει εκτός του καταλόγου των «Καθορισμένων Λιμένων»
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο Γεν.Γραμματέας Δημήτρης Μαούνης

Thursday, September 21, 2017

Νέα Ανακοίνωση

καλησπέρα σας
Οπως θα έχετε διαπιστώσει το νερό στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού μας κυλάει από χτες το βράδυ, ολιγοήμερη ήταν η διακοπή όπως σας είχαμε πληροφορήσει.
Ο Υπουργός Εθ. Αμυνας υπέγραψε την απόφαση με την οποία παρατείνεται για ένα χρόνο η θητεία του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ και μετά από πληροφορίες μας μέσα από το Εθ.Τυπογραφείο, περιμένουμε αύριο το πολύ τη Δευτέρα να δημοσιευθεί το ΦΕΚ οπότε θα υπογραφεί άμεσα και η σύμβαση του εργολάβου.
Μην ξεχνάτε όσοι δεν έχετε πληρώσει τα 100 ευρώ που ζήτησε ο πρόεδρος του ΟΣΜΑΕΣ στο Πολεμικό Μουσείο για να μπορεί να πληρώνει τις δόσεις της ΔΕΗ και τον εργολάβο, σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε άμεσα!
Επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε κάποια χρήματα έναντι των λογαριασμών για το νερό που καταναλώσαμε πέρσι το καλοκαίρι και φέτος αλλά και έναντι των εισφορών.
Σας δίνω πάλι τους αριθ.λογαριασμών
Για το νερό GR 700 171 902 000 690 212 880 1613.
Για τις εισφορές GR 710 171 902 000 690 212 884 3596
Ολα θα πάνε κατ`ευχήν...θα το δείτε!!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Wednesday, September 20, 2017

Ανακοίνωση

Καλημέρα σε όλους
Σας ανακοινώνουμε ότι επισήμως το δίκτυο υδροδότησης του οικισμού μας θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Monday, September 18, 2017

Γαλάζια Σημαία

Καλησπέρα σας
Λάβαμε από δυο συνοικιστές μας την είδηση ότι αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από ακτές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η παραλία της Βλυχάδας.
Εδω το άρθρο από την Καθημερινή
(http://www.kathimerini.gr/…/afairesh-toy-vraveioy-galazia-s…)
και όπως διευκρινίζεται
"Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι αξιολογητές όμως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου."
Πήγαμε χθες στη Βλυχάδα και φωτογραφίσαμε την κατάσταση που θα είδαν και οι αξιολογητές :
φώτα σπασμένα, παραπήγματα, σκουριασμένα σίδερα, σπασμένοι κάδοι απορριμμάτων και πάνω στον αιγιαλό κατασκευές ταβέρνας με τραπεζάκια και καρέκλες!!!!
Πού είναι το Λιμεναρχείο; Πού είναι η Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας να βάλουν πρόστιμα και να εκδώσουν άμεσα πρωτόκολλα απομάκρυνσης των κατασκευών απο τον αιγιαλό;;
Η απορία μας δεν είναι γιατί έχασε η Βλυχάδα τη γαλάζια σημαία αλλά πώς την πήρε!
Φιλικά
Το ΔΣ


Saturday, September 16, 2017

Προσωρινή διακοπή του δικτύου ύδρευσης

Καλησπέρα σε όλους
Μια προσωρινή διακοπή του δικτύου ύδρευσης θα έχουμε στον οικισμό μας από απόψε το βράδυ που θα διαρκέσει λίγες ημέρες μέχρι να δημοσιευθεί το ΦΕΚ με το οποίο παρατείνεται η θητεία του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ για ένα χρόνο.
Μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, θα υπογραφεί η επίσημη σύμβαση εργολάβου με την εταιρεία του κ.Γεωργίου Κ. Πασπάλα και όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Λίγη υπομονή λοιπόν.
Να θυμίσω ότι επείγει να μαζευτούν τα 100 ευρώ από καθε οικιστή για να μπορεί το ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ να πληρώνει τις δόσεις της ΔΕΗ και τον εργολάβο,όπως ζητήθηκε στη συγκέντρωση στο Πολεμικό Μουσείο, γιαυτό παρακαλούμε τους οικιστές που το έχουν ξεχάσει να ανταποκριθούν άμεσα!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Wednesday, September 13, 2017

Ενημέρωση από τον ΟΣΜΑΕΣ

καλησπέρα σας
Λάβαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ την παρακάτω επιστολή, σας την κοινοποιούμε για να ενημερωθείτε αναφορικά με την υδροδότηση του οικισμού μας και σας παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε στο οικονομικό κάλεσμα του προέδρου του ΔΣ του Συνεταιρισμού μας.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος